Algemene Voorwaarden ALL YOURS

Artikel 1: Over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door ALL YOURS en maken deel uit van de overeenkomsten tussen haar en de klant. ALL YOURS is slechts gebonden door uitvoering na aanvaarding door ALL YOURS van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door ALL YOURS. De Algemene Voorwaarden worden door het geven van een opdracht of het invullen van een bestelbon, door de klant als aanvaard beschouwd. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan ALL YOURS.

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

2.1 De door ALL YOURS gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). ALL YOURS is slechts gebonden aan de offerte en de overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ALL YOURS daaraan niet gebonden. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde prijsopgave verplichten ALL YOURS helemaal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3: Prijzen

Tarieven door ALL YOURS meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

Artikel 4: Leverings-, betaal –en protesttermijnen

De door ALL YOURS opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling noch op een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der diensten of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan ALL YOURS en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling enerzijds een contractuele intrest verschuldigd aan de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 en anderzijds een forfaitaire schadevergoeding conventioneel bepaald op 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro. De klant verliest alsdan het voordeel van eventueel verleende kortingen op het gewoon tarief.

Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter delging van de intresten, schadevergoeding en kosten, alvorens op het factuurbedrag in minering te worden gebracht.

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg zullen worden gedragen door de klant.

ALL YOURS behoudt zich het recht voor in geval van laattijdige betaling of enige andere wanprestatie of inbreuk op de goede trouw van de klant, de uitvoering van alle lopende orders op te schorten of te annuleren, en dit op kosten en voor rekening van de klant.

 

Artikel 5: Annulering

In geval van annulering van de opdracht is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de waarde van de geannuleerde opdracht verschuldigd tot 2 weken voor de start van de opdracht en een schadevergoeding van 100% van de geannuleerde opdracht indien er reeds prestaties werden geleverd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

In geen geval is ALL YOURS aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product of de dienst. ALL YOURS zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de ALL YOURS gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van ALL YOURS volgens of in verband met een met de ALL YOURS gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten van de dienstverlening over een periode van drie maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 7: Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomst te kunnen uitvoeren verzamelt ALL YOURS, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de in de overeenkomst beschreven dienstverlening en dit conform de GDPR-wetgeving.

Artikel 8: Varia

De klant zal alle informatie en materiaal, noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en rechtstreeks overmaken aan ALL YOURS.

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met ALL YOURS voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van ALL YOURS. Indien een bepaling van een met ALL YOURS gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen ALL YOURS en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij ALL YOURS of eventueel diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom tenzij anders contractueel overeengekomen. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de bijzondere voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALL YOURS de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van ALL YOURS of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. ALL YOURS staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door ALL YOURS geleverde producten en/of resultaten van de diensten

Artikel 10: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met ALL YOURS is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met ALL YOURS zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Brussel.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.